Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Werk

Naar verwachting houdt krapte op arbeidsmarkt aan
Naar verwachting houdt krapte op arbeidsmarkt aan

De Friese arbeidsmarkt kenmerkt zich door krapte, net als landelijk. De werkloosheid is verder gedaald. Werkenden zijn vaker dan landelijk middelbaar opgeleid en dit verschil wordt groter. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor Werk.

Ervaringen van jongeren in Leeuwarden Oost met werken en de bijstand
Ervaringen van jongeren in Leeuwarden Oost met werken en de bijstand

Privéomstandigheden, de begeleiding en een lastige situatie op het werk hebben invloed op het weer gebruikmaken van de bijstand door jongeren. Dit komt naar voren bij een onderzoek naar jongeren die na een periode van werk opnieuw in een bijstandssituatie komen.

Waarom jongeren na een periode van werk opnieuw in de bijstand komen
Waarom jongeren na een periode van werk opnieuw in de bijstand komen

In Leeuwarden Oost maakt 47,8% van de jongeren opnieuw gebruik van de bijstand na een periode van werk. In de rest van Leeuwarden is het 40,0%. In deze studie is onderzocht wat de redenen zijn dat jongeren die in Leeuwarden Oost wonen na een periode van werk weer gebruik maken van de bijstand.

Ondernemers in de gastvrijheidssector positief over toekomst
Ondernemers in de gastvrijheidssector positief over toekomst

Een ruime meerderheid van de ondernemers in de gastvrijheidssector ervaart zijn of haar welzijn als goed. Zo’n 7% van de ondernemers geeft aan zijn of haar welbevinden als slecht te ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF).

Ondernemers in de gastvrijheidssector positief over toekomst
Ondernemers in de gastvrijheidssector positief over toekomst

Een ruime meerderheid van de ondernemers in de gastvrijheidssector ervaart zijn of haar welzijn als goed. Zo’n 7% van de ondernemers geeft aan zijn of haar welbevinden als slecht te ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF).

Monitor werk: meer werkgelegenheid en meer krapte
Monitor werk: meer werkgelegenheid en meer krapte

Meer inwoners in Fryslân zijn aan het werk en de werkgelegenheid is gestegen. Tegelijkertijd groeit het aantal vacatures en is er dus sprake van krapte. Dit blijkt uit cijfers van de geüpdatete monitor Werk.

Leren en ontwikkelen belangrijkste waarde voor werkenden
Leren en ontwikkelen belangrijkste waarde voor werkenden

Vrijheid, ontwikkeling en zekerheid zijn belangrijkere waarden voor werkenden in Fryslân dan een hoog inkomen. Dit blijkt uit onderzoek waarvoor Panel Fryslân is bevraagd.

Werk en arbeidspotentieel in Fryslân
Werk

Over werkgelegenheid, arbeidsdeelname en het arbeidspotentieel in Fryslân.

Leren en ontwikkelen belangrijkste waarde voor werkenden
Leren en ontwikkelen belangrijkste waarde voor werkenden

Vrijheid, ontwikkeling en zekerheid zijn belangrijkere waarden voor werkenden in Fryslân dan een hoog inkomen. Dit blijkt uit onderzoek waarvoor Panel Fryslân is bevraagd.

Update monitor Werk: het effect van de coronacrisis
Update monitor Werk: het effect van de coronacrisis

De monitor Werk is geüpdatet met de nieuwste cijfers over 2020. Hoewel de effecten van corona op werk duidelijk zichtbaar zijn, zijn deze minder sterk dan was verwacht.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Nieuwe cijfers monitor Werk: ontwikkelingen op de Friese arbeidsmarkt
Nieuwe cijfers monitor Werk: ontwikkelingen op de Friese arbeidsmarkt

Het Fries Sociaal Planbureau houdt de actualiteit van de arbeidsmarkt in de gaten, maar biedt met de monitor Werk eveneens een overzicht van ontwikkelingen op de langere termijn. De monitor Werk is nu geüpdatet met de cijfers van 2019.

Prinsjesdag 2020: behoud van banen vraagt toekomstgerichte aanpak
Prinsjesdag 2020: behoud van banen vraagt toekomstgerichte aanpak

Om zoveel mogelijk banen te behouden tijdens en na de coronacrisis stelt het kabinet extra geld beschikbaar voor (nieuwe) steunmaatregelen. Hoe toekomstgericht zijn die maatregelen?

Werk: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Werk: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

De verwachting is dat de coronacrisis leidt tot een economische recessie wereldwijd. Wat zijn de (mogelijke) economische gevolgen van de coronacrisis voor Fryslân?

Van uitkering naar werk: kijk ook naar de regionale arbeidsmarkt
Van uitkering naar werk: kijk ook naar de regionale arbeidsmarkt

De Participatiewet levert nauwelijks betere baankansen op voor bijstandsgerechtigden. Om de Participatiewet te verbeteren is het belangrijk om ook oog te hebben voor de regionale arbeidsmarkt.

Ervaren onzekerheid over werk: verschil tussen vast en flex?
Ervaren onzekerheid over werk: verschil tussen vast en flex?

De onzekerheid over baan, werk en inkomen groeit onder mensen die geen vast werk hebben. Hoe ervaren werkenden in Fryslân deze onzekerheid?

Armoede anders bekeken
Armoede anders bekeken

Wat zijn de relevante ontwikkelingen die armoede in Fryslân nu en later beïnvloeden? In het project ‘Armoede anders bekeken’ willen we een breed en onderbouwd beeld geven dat gemeenten en andere partijen kunnen gebruiken voor de ambities rondom kinderarmoede in 2021.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

Aantal kinderen dat opgroeit in armoede daalt niet verder in 2018
Aantal kinderen dat opgroeit in armoede daalt niet verder in 2018

Na een stijging in de crisisjaren daalt het aantal mensen dat in armoede leeft langzaam. De daling lijkt in de afgelopen twee jaar echter niet door te zetten. In 2018 groeiden 9.400 kinderen in Fryslân op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

De elektrische fiets als game changer
De elektrische fiets als game changer

De elektrische fiets lijkt een ware game changer op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid op het Friese platteland. Hoe dat komt lees je in de nieuwste blog van FSP-onderzoeker Wilma de Vries.

Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek
Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek

Wie een bijstandsuitkering ontvangt kan gevraagd worden om een tegenprestatie te leveren. In de praktijk worstelen gemeenten, bijstandsontvangers én vrijwilligersorganisaties met de vraag hoe de tegenprestatie nuttig en betekenisvol kan zijn.

Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal
Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal

Armoede blijft dalen in Nederland volgens het SCP. Dat is echter niet het hele verhaal, want de cijfers laten ook andere ontwikkelingen zien die relevant zijn.

Monitor Werk gelanceerd
Monitor Werk gelanceerd

In Fryslân groeit het aantal banen. In sommige sectoren is zelfs sprake van krapte. De nieuwe FSP-monitor Werk geeft een overzicht van de werkgelegenheid, arbeidsdeelname en het arbeidspotentieel in Fryslân.

Met trein of auto naar de Randstad?
Met trein of auto naar de Randstad?

In de nieuwste column van Wilma de Vries voor Lok&Co schrijft ze over het reizen van de Friezen.

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Herbezinning nodig op de tegenprestatie
Herbezinning nodig op de tegenprestatie

Gemeenten worstelen met nut en noodzaak van een tegenprestatie van bijstandsontvangers. FSP- onderzoeker Keimpe Anema schreef er een column over.

Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen
Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen

Naar de bestaansonzekerheid van ‘werkende armen’ gaat veel aandacht uit. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken, ook al hebben ze betaald werk. Regionale en lokale duiding is hierbij nodig.

Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november
Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân
Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen?

Regionale verschillen geduid
Regionale verschillen geduid

In de rapportage sociaal domein constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen.

Jeugdwerkloosheid in Fryslân
Jeugdwerkloosheid in Fryslân

De werkloosheid ligt in Fryslân vaak wat hoger dan landelijk

Werkende mantelzorgers
Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers verrichten gemiddeld tien uur mantelzorg per week, niet werkende 15 uur.

Arbeidsparticipatie en werkloosheid in Fryslân
Arbeidsparticipatie en werkloosheid in Fryslân

Friezen hebben minder vaak betaald werk dan landelijk.

Grote verschillen in tegenprestatie tussen Friese gemeenten
Grote verschillen in tegenprestatie tussen Friese gemeenten

Grote verschillen tussen de Friese gemeenten over de tegenprestatie die zij vragen van hun uitkeringsgerechtigden

Friezen, mantelzorg en werk
Friezen, mantelzorg en werk

Het Fries Sociaal Planbureau geeft in deze publicatie zicht op de combinatie zorg en werk.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten