Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Inkomen

Cijfers monitor Inkomen spreken een groei van werkende armen tegen
Cijfers monitor Inkomen spreken een groei van werkende armen tegen

Uit cijfers blijkt een daling van het aantal huishoudens van werkenden met een laag inkomen. De groep met een laag inkomen is bij zelfstandigen relatief groter dan bij werknemers. Tussen Fryslân en Nederland zijn de verschillen klein. Lees verder 

Loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Fryslân kleiner
Loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Fryslân kleiner

In Fryslân is de loonkloof tussen vrouwen en mannen kleiner dan landelijk. Met behulp van data uit verschillende monitoren leggen we dit verschil onder de loep. 

Het inkomen ligt in Fryslân lager dan Nederland. Hoe komt dat?
Het inkomen ligt in Fryslân lager dan Nederland. Hoe komt dat?

De monitor Inkomen is geüpdatet met nieuwe cijfers over inkomen, inkomensverdeling en armoede. Daarnaast zijn er nieuwe grafieken toegevoegd met data over vermogen en schulden in Fryslân.

Update monitor Inkomen: inkomenscijfers zijn stabiel, wel veranderingen verwacht
Update monitor Inkomen: inkomenscijfers zijn stabiel, wel veranderingen verwacht

Friese huishoudens verdienen gemiddeld 3.000 euro minder dan landelijk. De verwachting is dat meer inwoners te maken krijgen met een lager inkomen en een groter risico op armoede lopen. Dit blijkt op basis van nieuwe cijfers in de Monitor Inkomen.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Armoede anders bekeken: wat is de beste aanpak tegen armoede?
Armoede anders bekeken: wat is de beste aanpak tegen armoede?

In Fryslân leven bijna 38.000 mensen in armoede, waarvan bijna 9.000 kinderen. Wat kunnen gemeenten en andere lokale partijen hier aan doen? 'Armoede anders bekeken' geeft een overzicht van verschillende benaderingen voor dit vraagstuk.

Armoede anders bekeken: wat is de beste aanpak tegen armoede?
Armoede anders bekeken: wat is de beste aanpak tegen armoede?

In Fryslân leven bijna 38.000 mensen in armoede, waarvan bijna 9.000 kinderen. Wat kunnen gemeenten en andere lokale partijen hier aan doen? 'Armoede anders bekeken' geeft een overzicht van verschillende benaderingen voor dit vraagstuk.

Armoede in Fryslân ondanks gunstige economie amper gedaald
Armoede in Fryslân ondanks gunstige economie amper gedaald

Ondanks de economische groei in 2016-2019 is de armoede in Fryslân de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de FSP-monitor Inkomen.

‘Verdeling van kansen heeft niet alleen met inkomensverschillen te maken’
‘Verdeling van kansen heeft niet alleen met inkomensverschillen te maken’

De verdeling van kansen heeft niet alleen te maken met inkomensverschillen, maar hangt nauw samen met de leefsituatie waarin mensen wonen, werken en keuzes maken.

Door coronacrisis waarschijnlijk meer kinderen in armoede
Door coronacrisis waarschijnlijk meer kinderen in armoede

Bijna tienduizend Friese kinderen leefden in 2018 in armoede.De helft van alle kinderen in armoede is tussen de 4 en 12 jaar oud. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in samenwerking met DataFryslân. De verwachting is dat het armoedecijfer zal stijgen.

Aantal Friese huishoudens met schulden stabiel, verwachte stijging
Aantal Friese huishoudens met schulden stabiel, verwachte stijging

Tussen 2015-2018 is het aantal huishoudens met schulden stabiel gebleven, zowel landelijk als in Fryslân. Door de coronacrisis zal dit aantal wel stijgen, is de verwachting. Het FSP blijft hier onderzoek naar doen.

Inkomen: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Inkomen: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

Naar verwachting leidt de coronacrisis tot een economische recessie wereldwijd en een grotere werkloosheid. Dit heeft ook gevolgen voor het inkomen van inwoners van Fryslân. Het FSP onderzoekt de mogelijke gevolgen van de coronacrisis op het inkomen in Fryslân.

Armoede anders bekeken
Armoede anders bekeken

Wat zijn de relevante ontwikkelingen die armoede in Fryslân nu en later beïnvloeden? In het project ‘Armoede anders bekeken’ willen we een breed en onderbouwd beeld geven dat gemeenten en andere partijen kunnen gebruiken voor de ambities rondom kinderarmoede in 2021.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

Aantal kinderen dat opgroeit in armoede daalt niet verder in 2018
Aantal kinderen dat opgroeit in armoede daalt niet verder in 2018

Na een stijging in de crisisjaren daalt het aantal mensen dat in armoede leeft langzaam. De daling lijkt in de afgelopen twee jaar echter niet door te zetten. In 2018 groeiden 9.400 kinderen in Fryslân op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Evaluatie Participatiewet: lokale praktijk in Fryslân buiten beeld
Evaluatie Participatiewet: lokale praktijk in Fryslân buiten beeld

Het SCP rapporteerde in een landelijke evaluatie dat de Participatiewet nauwelijks tot betere baankansen heeft geleid voor bijstandsgerechtigden. Er zijn nog veel verbeterpunten om mensen aan het werk te helpen en minder afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Hoe kunnen gemeenten en andere partijen in Fryslân hier een bijdrage aan leveren?

Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek
Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek

Wie een bijstandsuitkering ontvangt kan gevraagd worden om een tegenprestatie te leveren. In de praktijk worstelen gemeenten, bijstandsontvangers én vrijwilligersorganisaties met de vraag hoe de tegenprestatie nuttig en betekenisvol kan zijn.

Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal
Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal

Armoede blijft dalen in Nederland volgens het SCP. Dat is echter niet het hele verhaal, want de cijfers laten ook andere ontwikkelingen zien die relevant zijn.

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Particuliere armoedebestrijding in opmars: aanwinst of blinde vlek?
Particuliere armoedebestrijding in opmars: aanwinst of blinde vlek?

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is toegenomen. Hierdoor bestaat het risico dat hulp aan deze mensen uit het gezichtsveld van gemeenten raakt. Een gezamenlijk en lokaal debat is daarom belangrijk.

Herbezinning nodig op de tegenprestatie
Herbezinning nodig op de tegenprestatie

Gemeenten worstelen met nut en noodzaak van een tegenprestatie van bijstandsontvangers. FSP- onderzoeker Keimpe Anema schreef er een column over.

Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân
Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân

Voor een beter beeld van kinderarmoede in Fryslân geeft dit artikel op hoofdlijnen een aantal aanknopingspunten.

Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen
Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen

Naar de bestaansonzekerheid van ‘werkende armen’ gaat veel aandacht uit. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken, ook al hebben ze betaald werk. Regionale en lokale duiding is hierbij nodig.

Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken
Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken

In aanloop naar Wereldarmoededag heeft het FSP enkele publicaties uitgebracht. Hieruit blijkt dat langdurige armoede en het aantal werkende armen in Fryslân toeneemt.

Langdurige armoede in Fryslân neemt toe
Langdurige armoede in Fryslân neemt toe

Een op de twaalf huishoudens in Fryslân heeft een laag inkomen en steeds meer huishoudens hebben dat vier jaar of langer, de zogeheten ‘langdurige armen’.

Werkende armen bijstaan: op zoek naar andere oplossingen?
Werkende armen bijstaan: op zoek naar andere oplossingen?

Het aantal ‘werkende armen’ neemt toe. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken ondanks het hebben van betaald werk.

Vaker particuliere hulp bij armoedebestrijding: een heropleving?
Vaker particuliere hulp bij armoedebestrijding: een heropleving?

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen of met schulden is de laatste jaren toegenomen. Meer mensen doen een beroep op steun door onder andere kerken, de Voedselbank, private fondsen en vrijwilligersorganisaties.

Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid
Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid

Beroep op particuliere hulp bij armoedebestrijding neemt toe

Jongvolwassenen hard nodig op de Waddeneilanden
Jongvolwassenen hard nodig op de Waddeneilanden

In de afgelopen jaren is het aantal jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) op de Friese Waddeneilanden toegenomen.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten
Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten

In Fryslân voelt 85% van de Wmo-cliënten zich zelfredzamer na het ontvangen van gemeentelijke ondersteuning.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Woningen vaak te duur voor jongeren
Woningen vaak te duur voor jongeren

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Regionale verschillen geduid
Regionale verschillen geduid

In de rapportage sociaal domein constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen.

Tegenprestatie in de praktijk
Tegenprestatie in de praktijk

Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Senioren en inkomen
Senioren en inkomen

Het aantal senioren in Fryslân neemt toe.

Armoede in Fryslân
Armoede in Fryslân

Het aandeel huishoudens in Fryslân met een inkomen onder de lage inkomensgrens ligt in 2014 met 11,7% hoger dan het landelijk percentage (10,4%).

Beleidsanalyse schuldhulpverlening in Fryslân
Beleidsanalyse schuldhulpverlening in Fryslân

Het Fries Sociaal Planbureau heeft de beleidsstukken schuldhulpverlening van de Friese gemeenten geanalyseerd, aangevuld met de opbrengsten van een kenniscafé.

Grote verschillen in tegenprestatie tussen Friese gemeenten
Grote verschillen in tegenprestatie tussen Friese gemeenten

Grote verschillen tussen de Friese gemeenten over de tegenprestatie die zij vragen van hun uitkeringsgerechtigden

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten