Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Bevolking

Update monitor bevolking: Positievere prognoses
Update monitor bevolking: Positievere prognoses

De nieuwe cijfers van de bevolkingsprognose zijn positiever dan de cijfers uit 2023. De grote groei van de groep 85-plussers is wel nog steeds zichtbaar in de prognoses. De nieuwste cijfers zijn geüpdatet in onze monitor Bevolking

Prognose bevolking Fryslân: afname aantal inwoners tot 2050
Prognose bevolking Fryslân: afname aantal inwoners tot 2050

De Friese bevolking is gegroeid, met name door een positief migratiesaldo. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk weer afnemen. Wat zeker is, is dat het sterftecijfer komende jaren gaat stijgen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor Bevolking.

Samenstelling Friese bevolking verandert
Samenstelling Friese bevolking verandert

De samenstelling van de Friese bevolking verandert en dit heeft consequenties voor onder andere de woningbouw, arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. De nieuwste cijfers over de Friese bevolking zijn te vinden in de FSP-monitor Bevolking.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Meer Friezen met wortels in het buitenland
Meer Friezen met wortels in het buitenland

Op 1 januari 2020 telde Fryslân 67.000 inwoners met een migratieachtergrond. Dat is 10 procent van de Friese bevolking. Cijfers over de migratieachtergrond van inwoners van Fryslân zijn nieuw in de FSP-monitor Bevolking.

Friese bevolking groeit licht en wordt grijzer
Friese bevolking groeit licht en wordt grijzer

De Monitor Bevolking van het FSP is geüpdatet met cijfers van 2020.

Demografische overgang in Fryslân
Monitor bevolking

Demografische ontwikkelingen van de bevolking, zoals krimp, ontgroening en vergrijzing.

Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden
Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden

Hoe organiseer je dat de kwaliteit van leven behouden blijft in de dunbevolkte gebieden van Fryslân? In het FSP-essay 'Koersen op de kracht van krimpgebieden' wordt gezocht naar antwoord op deze vraag.

Bevolking: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Bevolking: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

Verspreiding van het coronavirus heeft invloed op de bevolking in Fryslân. Het FSP schetst wat de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis zijn voor de demografie van Fryslân.

Onderzoek verhuisbewegingen
Onderzoek verhuisbewegingen

Jaarlijks vertrekken meer mensen uit Noord-Nederland naar elders in Nederland dan dat mensen zich hier vestigen. Relatief vertrekken meer mensen met hogere inkomens dan met lagere inkomens. Daardoor worden de inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter. Dat blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het FSP.

Inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter
Inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter

Inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land én tussen gebieden in Noord-Nederland onderling, nemen toe. Dit blijkt uit onderzoek naar verhuisstromen in Noord-Nederland.

In gesprek over de Friese energietransitie
In gesprek over de Friese energietransitie

De overgang naar duurzame energie kan veel van mensen vragen. Wij doen onderzoek naar de rol die inwoners van Fryslân voor zichzelf zien en nemen op het gebied van duurzame energie.

Wat hebben thuiswonende senioren nodig?
Wat hebben thuiswonende senioren nodig?

Professionals die dagelijks met thuiswonende senioren werken vinden dat ondersteuning efficiënter en betekenisvoller georganiseerd moet worden door samen te werken. Maar het afstemmen ervan is een complexe uitdaging. Het FSP onderzocht hoe samenwerking in de praktijk georganiseerd kan worden.

Leven in Fryslân per gemeente
Leven in Fryslân per gemeente

Naast het inzicht in Leven in Fryslân hebben we nu ook de belangrijkste kenmerken van Fryslân per gemeente op een rij gezet.

Armoede anders bekeken
Armoede anders bekeken

Wat zijn de relevante ontwikkelingen die armoede in Fryslân nu en later beïnvloeden? In het project ‘Armoede anders bekeken’ willen we een breed en onderbouwd beeld geven dat gemeenten en andere partijen kunnen gebruiken voor de ambities rondom kinderarmoede in 2021.

Op bezoek bij mooie dingen: Cultuur in cijfers
Op bezoek bij mooie dingen: Cultuur in cijfers

Hoe cultureel bewust zijn de Friezen? In dit onderzoek kijken we naar bezoeken aan culturele activiteiten en het lidmaatschap van culturele verenigingen. Maar cultuur is breder dan dat. Kunst en cultuur levert ook een bijdrage aan de brede welvaart in Fryslân.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

De ‘Sociale Staat van de Friese Energietransitie’
De ‘Sociale Staat van de Friese Energietransitie’

De overgang naar duurzame energie kan veel van burgers vragen. Wij doen onderzoek naar de rol die inwoners van Fryslân voor zichzelf zien en nemen op het gebied van duurzame energie.

FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen
FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen

Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Het FSP onderzoekt momenteel wat bevorderende en belemmerende factoren zijn bij de samenwerking aan een aanbod, dat ouderen in staat stelt om met goed welbevinden langer zelfstandig thuis te wonen.

Vergrijzing grote uitdaging voor Fryslân
Vergrijzing grote uitdaging voor Fryslân

Het leven is goed in Fryslân, zo concludeerden we recent in de publicatie Leven in Fryslân. Kunnen we nu achterover leunen? Nee, de toenemende vergrijzing is voor Fryslân een grote uitdaging voor de komende jaren. Hoe kunnen we hiervan in plaats van een probleem een kans maken?

Vergrijzing en ontgroening zetten door
Vergrijzing en ontgroening zetten door

Fryslân heeft nog nooit zoveel inwoners gehad als op dit moment. Wat opvalt is dat de ontgroening en vergrijzing in het afgelopen jaar verder toegenomen is. Bekijk deze en andere recente cijfers in onze Monitor Bevolking.

De elektrische fiets als game changer
De elektrische fiets als game changer

De elektrische fiets lijkt een ware game changer op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid op het Friese platteland. Hoe dat komt lees je in de nieuwste blog van FSP-onderzoeker Wilma de Vries.

Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek
Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek

Wie een bijstandsuitkering ontvangt kan gevraagd worden om een tegenprestatie te leveren. In de praktijk worstelen gemeenten, bijstandsontvangers én vrijwilligersorganisaties met de vraag hoe de tegenprestatie nuttig en betekenisvol kan zijn.

Mismatch op woningmarkt door daling inwoners en stijging huishoudens
Mismatch op woningmarkt door daling inwoners en stijging huishoudens

Het aantal inwoners daalt maar het aantal huishoudens neemt voorlopig toe. Dit blijkt uit de nieuwste regionale bevolkings- en huishoudensprognose van CBS, die vandaag verscheen. Wat betekent dat voor de woningmarkt in Fryslân?

5 redenen waarom gemeenten worstelen met kosten in sociaal domein
5 redenen waarom gemeenten worstelen met kosten in sociaal domein

Het is veel in het nieuws. Gemeenten worstelen met de kosten in het sociaal domein en de tekorten lopen hier en daar behoorlijk op. Betrokken ambtenaren en zorgmanagers begrijpen dat kostenbeheersing een weerbarstige opgave is, maar snapt u het nog?

Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal
Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal

Armoede blijft dalen in Nederland volgens het SCP. Dat is echter niet het hele verhaal, want de cijfers laten ook andere ontwikkelingen zien die relevant zijn.

Spaanse toestanden?
Spaanse toestanden?

In veel Spaanse dorpen is het inwoneraantal er de afgelopen tijd drastisch afgenomen. Zo rigoureus is het hier gelukkig niet. In de nieuwste blog van FSP-onderzoeker Wilma de Vries lees je dat de situatie hier toch wel anders is.

Met trein of auto naar de Randstad?
Met trein of auto naar de Randstad?

In de nieuwste column van Wilma de Vries voor Lok&Co schrijft ze over het reizen van de Friezen.

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen
Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen

Hoe houden we de zorg voor thuiswonende ouderen op peil en betaalbaar? In dit gesprek verdient de regionale eigenheid meer aandacht. Tussen regio’s verschillen namelijk de ontwikkelingen en trends, hoe sterk deze zijn en wat de invloed hiervan is op het alledaagse leven van inwoners.

Jeugdhulp, een zorgenkindje?
Jeugdhulp, een zorgenkindje?

Gemeenten worstelen met financiële tekorten in de jeugdhulp. FSP zette actuele vraagstukken en trends in de Friese jeugdhulp op een rij.

Jeugdhulp, een zorgenkindje?
Jeugdhulp, een zorgenkindje?

Gemeenten worstelen met financiële tekorten in de jeugdhulp. Het FSP wil beleidsmakers en uitvoerende professionals die te maken hebben met de jeugdwet ondersteunen en zet actuele vraagstukken en trends op een rij.

Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân
Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân

Vandaag verscheen het rapport ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Over het langer thuis wonen van ouderen in Fryslân zijn ook Friese cijfers en inzichten beschikbaar.

Was een Brabander maar zo trots als een Fries
Was een Brabander maar zo trots als een Fries

FSP-onderzoeker Wilma de Vries schrijft in haar nieuwste column voor Lok&Co over de verbondenheid van de inwoners van Fryslân met de eigen provincie.

Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân
Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân

Voor een beter beeld van kinderarmoede in Fryslân geeft dit artikel op hoofdlijnen een aantal aanknopingspunten.

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Op donderdag 4 april organiseerde FSP de conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar’. Bekijk hier de presentaties terug.

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Kwetsbaarheid hoort bij het leven. Maar de levens van sommige mensen worden getekend door ingrijpende en langdurige kwetsbaarheid. Bianca Bijlsma schreef het essay 'Een leven lang kwetsbaar'.

Domweg gelukkig in Friesland
Domweg gelukkig in Friesland

Friesland in wereldtop geluk. Dit schrijft FSP-onderzoeker Wilma de Vries over geluk in Friesland.

Monitor gezondheid gelanceerd
Monitor gezondheid gelanceerd

Vandaag is de monitor gezondheid gelanceerd over gezondheidsverschillen in Fryslân.

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping
Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Kennis over wie welke Wmo-voorziening nodig heeft is belangrijk voor gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek kan daarbij helpen.

Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid
Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid

Beroep op particuliere hulp bij armoedebestrijding neemt toe

Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende
Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende

Inwoners van de drie Noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld bijna een acht.

Panel Fryslân geeft stem aan Friese burger
Panel Fryslân geeft stem aan Friese burger

Eén van onze belangrijkste instrumenten om antwoord te geven op vragen is ons burgerpanel: Panel Fryslân.

Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract
Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract

Doorlichting van twee Friese panelonderzoeken brengt vijf sleutelvragen naar voren om dit ‘sociaal contract’ af te stemmen op wat Friezen vinden en voor het gesprek hierover.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Zorg in Fryslân
Zorg in Fryslân

De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg.

Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten
Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten

In Fryslân voelt 85% van de Wmo-cliënten zich zelfredzamer na het ontvangen van gemeentelijke ondersteuning.

Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?
Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?

Het Kabinetsvoornemen om een Wmo-abonnementstarief in te voeren doet veel stof opwaaien in het politiek debat en in de media.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek
Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek

Gemeenten met veel eenoudergezinnen maken meer gebruik van jeugdzorg en daar waar meer ouderen wonen wordt meer gebruik gemaakt van hulp in het huishouden.

Verhuizingen van Friese jongeren
Verhuizingen van Friese jongeren

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande.

Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân

De samenstelling van de bevolking in Fryslân verandert.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Vergrijzing in Fryslân
Vergrijzing in Fryslân

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen.

Allochtonen in Fryslân
Allochtonen in Fryslân

In Fryslân is het aandeel allochtonen in de bevolking met 9% ruim de helft lager dan landelijk (22%).

Krimp, maar aantal Friese huishoudens neemt toe
Krimp, maar aantal Friese huishoudens neemt toe

De tijd van bevolkingsgroei is over en in grote delen van Noord Fryslân en Zuidoost Fryslân is de krimp ingezet.

Sociale Binding in Fryslân
Sociale Binding in Fryslân

In ‘Nijsgjirrich: Sociale Binding in Fryslân’ presenteert het Fries Sociaal Planbureau een aantal gegevens over sociale verbondenheid in Fryslân.

Vergrijzing in Fryslân
Vergrijzing in Fryslân

Hoeveel 65-plussers wonen er in Fryslân? Hoeveel mannen en vrouwen zijn dit? Waar wonen zij vooral? Dit en meer leest en ziet u in deze publicatie.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân

Het Fluchskrift Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân biedt beleidsmakers en een ieder met interesse in dit thema inzicht in demografische ontwikkelingen.